De jaarvergadering is een vaste activiteit op het programma van RONDO. Zo eind maart, als de penningmeester zijn financiële jaarstukken heeft afgerond en deze door het bestuur zijn goedgekeurd, kunnen de uitnodigingen de deur uit.

Hoe traditioneel ook, de jaarvergadering is elk jaar toch weer anders. Zo ook dit jaar. Enerzijds doordat dit jaar zelfs twee bestuursleden aftredend zijn. Anderzijds door een bijzondere gastspreker, drs. Jos Burgers.

Pas heel laat konden de uitnodigingen worden verstuurd. De datum was al wel bij diverse gelegenheden en op de website vermeld, maar de officiële digitale uitnodiging liet op zich wachten. In de uitnodiging moest immers de naam worden vermeld van het nieuwe bestuurslid dat zou worden voorgedragen door het bestuur. En de daarvoor nodige contacten waren, door diverse omstandigheden, even niet vlot te realiseren. Het is toch goed gekomen, want 90 deelnemers hadden zich voor deze bijeenkomst aangemeld. Een record zelfs voor een jaarvergadering! Het is nog overigens steeds niet duidelijk of ze nou kwamen om met eigen ogen te zien dat de aftredend secretaris echt zou verdwijnen of voor de spreker………

Bij afwezigheid van Bert v.d. Heijden (door drukke werkzaamheden op kantoor) waren Esther de Koning (De Koning Repro) en Jan Dröge (Rombouts Makelaardij) als welkomstcomité al erg vroeg aanwezig in het Live Cooking Restaurant van Hotel van der Valk. Zij werkten met zorg de ditmaal door Martijn v.d. Pol (Timmer- en Bouwbedrijf v.d. Pol) als nieuwe secretaris opgestelde deelnemerslijst bij. De deelnemers kwamen echter pas laat binnen. Het werd dus dringen, want het aantal deelnemers was hoog en het programma lang, dus een tijdige aanvang was gewenst.

Met slechts een paar minuten vertraging kon voorzitter Kees v.d. Bergh (Van den Herik en Verhulst Advocaten) de vergadering openen. Hij begon met het welkom heten van twee nieuwe aspirant-leden, nl. John Fraanje (Fraanje Groep) en Ronald Visser (BIS). De volle agenda werd systematisch afgewerkt. De ingekomen stukken en mededelingen waren snel afgehandeld. De door de (niet meer actieve) secretaris Gerrit Paardekoper prompt aan de nieuwe secretaris Martijn v.d. Pol doorgespeelde vraag hierover was door deze snel beantwoord: “geen punten van belang”.

De presentatie van het jaarverslag over 2013 vond nog plaats door Gerrit Paardekoper. De 7 gehouden activiteiten passeren de revue. Speciaal werd daarbij aandacht besteed aan de succesvolle inloopborrels, het bedrijfsbezoek aan Quooker en de Pannenkoekenlunch. Het tot 125 gestegen ledental bleef natuurlijk niet onvermeld. Ook de nieuwe website komt aan de orde, alhoewel dit punt eigenlijk op de agenda van het volgende jaarverslag thuishoort. De leden worden opgeroepen te kijken of de gegevens op hun ledenpagina correct zijn en ook of de uitnodigingen wel netjes gepersonifieerd binnenkomen. Bij sommigen is er namelijk in plaats van de bedrijfs- en persoonsnaam een witte balk te zien. Aan de oplossing wordt door Kees Sanders (Drukkerij Sanders) natuurlijk gewerkt. Gemeld kan worden dat 14 maal een persbericht over RONDO in de plaatselijke pers werd geplaatst. In 2013 zijn bovendien 7 bloemstukken verstuurd naar verhuizende en jubilerende RONDO-leden. En kon gemeld worden dat in RONDOM een nieuwe rubriek is geopend en wel voor RONDO-leden die 10 en 25 jaar ROÑDO-lid zijn.

Het jaarverslag van penningmeester Jan Peekstok (Van Driel en Partners) vergde slechts weinig tijd. Niet omdat de jaarstukken niet waren opgevraagd en ingezien. Nee, dit jaar zijn door een, voor RONDO, ongekend aantal leden de stukken opgevraagd! De kascommissie, bestaande uit Maarten Zonruiter (De Jong Koster) en Tony Stivaktas (Notaris van Dongen) hadden geen aanmerkingen en slechts een enkele positieve aanbeveling. Zij stelden derhalve voor de penningmeester te dechargeren, welk advies door de voorzitter werd overgenomen. Bij de begroting voor 2014 kon de penningmeester melden dat opnieuw de contributie van € 425,-- per jaar ongewijzigd kon blijven. Als nieuwe kascommissie werd benoemd Tony Stivaktas en Arjen Jansen (Ridder Huizen Makelaardij).

Bestuursmutaties
Het volgende agendapunt zou meer tijd vragen. Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. Allereerst betreft dit penningmeester Jan P. Peekstok. Hij heeft echter aangegeven dat hij herkiesbaar is en van dit aanbod is door het bestuur onmiddellijk en dankbaar gebruik gemaakt. Anders ligt het bij aftredend secretaris Gerrit Paardekoper, die heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. In zijn plaats wordt door het bestuur Hans M. de Jong (Kodde & van Oosten) voorgedragen. De vergadering gaat met dit voorstel unaniem akkoord. Als nieuwe secretaris is Martijn W. v.d. Pol voorgesteld. Hij is inmiddels al in functie.

En dan is het tijd voor de voorzitter om scheidend secretaris en lid van de Ledencommissie uit te zwaaien. Kees doet dit met de nodige humor en vergeet daarbij niet te melden wat Gerrit in de afgelopen 22,5 jaar allemaal aan RONDO heeft bijgedragen. Daarvoor heeft hij echter maar 2,25 minuten nodig! Hij herinnerde daarbij nog even aan de tijdens de voorreis naar Dublin in 2004 gemaakte opmerking van Gerrit. Dat was, toen de bestuursleden zich aan de gids aldaar uitgebreid en omstandig voorstelden met hun dagelijkse, omvangrijke activiteiten en hun bedrijven uitvoerig omschreven. Wat bleef er voor een bestuurslid zonder bedrijf en zonder activiteiten anders over om te zeggen: “I sold my companies”? Deze woorden zijn in het bestuur meerdere malen aan de orde gekomen., zelfs nog voordat de crisis losbarstte.

Voordat de heel royale reischeque wordt overhandigd, tezamen met een mooi boeket voor echtgenote Gré, brengt Kees nog een punt naar voren dat de goedkeuring van de ledenvergadering vraagt. Hij stelt voor om Gerrit, bij zéér hoge uitzondering, te benoemen tot erelid van RONDO. Dit op basis van zijn verdiensten voor de vereniging. En jawel, de leden gaan akkoord. Zodat RONDO nu, na een bestaan van meer dan 28 jaar, twee ereleden telt: Kees Lems en Gerrit Paardekoper. Zeg maar gerust: twee trotse ereleden!

Tijdens het dankwoord kon Gerrit slechts dank uitspreken voor de vriendelijke en lovende woorden, de reischeque en de bloemen. Maar vooral voor de toekenning van het erelidmaatschap. Hij vroeg, ondanks het krappe tijdschema, gelegenheid 4 puntjes aan de orde te mogen stellen: twee bedankjes, een wens en een waarschuwing.

Hij bedankte het RONDO-bestuur. Aan alle bestuursleden die hij de afgelopen 22,5 jaar heeft zien passeren bewaart hij warme herinneringen. Hij memoreert, dat in al die jaren nooit onenigheid in het bestuur heeft plaatsgevonden. Allereerst gewoon omdat RONDO-bestuursleden altijd aardige mensen zijn en verder omdat ieder bestuurslid altijd zijn taken serieus vervult en de maandelijkse vergaderingen nooit lang duren. Behalve dan als Gerrit waarnemend voorzitter moest zijn. Maar dat was maar zelden het geval. Een puntje van kritiek bleef toch niet onvermeld: na het optreden van Joop Vos als gelegenheidsdichter na een jaarvergadering, alweer jaren geleden, is door de Activiteitencommissie nog slechts zelden ingegaan op suggesties van Gerrit voor optionele activiteiten.

Een tweede bedankje was voor de RONDO-leden zelf. Als secretaris en lid van de Ledencommissie heeft hij vele leden bezocht, ze bij diverse gelegenheden ontmoet en nader leren kennen. En altijd was het een genoegen.

De wens was voor het nieuw benoemde bestuurslid Hans de Jong en voor de nieuwe secretaris Martijn v.d. Pol. Ze werden sterkte gewenst met het werk dat hen te wachten staat en evenveel voldoening en plezier toegewenst als het hem in de afgelopen jaren heeft gegeven.

De waarschuwing was voor hen, die denken dat ze na het aftreden als bestuurslid van hem af zijn! Nog een jaar zullen ze met hem te maken hebben en wel als redacteur van RONDOM. De waarschuwing betreft het feit dat bij de volgende Jaarvergadering in 2015 een nieuwe pennenlikker benoemd zal moeten zijn. Want ook dat facet zal dan, na 22 jaar bij RONDOM te zijn betrokken (waarvan dan 16 jaar als redacteur), moeten eindigen.

Hij bedankt de aanwezigen voor alle medewerking en vriendschap die hij als bestuurslid heeft ontvangen en stelt vast dat het bestuurslidmaatschap zijn tijd als oud-ondernemer zin heeft gegeven en hem van de straat heeft gehouden.

En de gastspreker is Drs. Jos Burgers
Na een pauze voor een hapje en een drankje is het dan tijd voor onze bijzondere gastspreker, Drs. Jos Burgers. De voorzitter introduceert hem als een veelgevraagd managementspreker, die tevens diverse publicaties het licht heeft doen zien. En Jos begint. Hij beroemt zich erop bewust geen gebruik te maken van Power Point presentaties, zoals vele andere sprekers. Hij heeft zelfs de indruk dat hij klanten trekt door dat te kunnen melden. Inmiddels heeft hij talrijke boeken geschreven over managementzaken. Boeken die, naar eigen zeggen, weinig worden gelezen maar wel lekker verkopen. Boeken die aanleiding zijn om hem uit te nodigen voor een toelichtende presentatie. Boeken die praktisch van aard zijn. Boeken die informatief en nuttig zijn, maar die niet zijn onderbouwd. Dunne boeken, want dikke worden helemaal niet gelezen. Maar natuurlijk wel voor de prijs van dikke boeken.

Als Jos ondernemers spreekt hebben ze het vaak druk, maar is het rendement beperkt. Volgens Jos zouden ze meer werk moeten maken van hun klanten en hun prijzen hoog moeten houden en vooral geen kortingen geven. Dan komt het rendement vanzelf. Je moet je plekje in de markt met zorg kiezen en je onderscheiden van de concurrentie. Als je met de massa mee graast in het markt-weiland sta je flink in de shit. Zorg dat je klanten tevreden zijn. Een 7 als waardering is niet voldoende . Zorg dat het een 8 of 9 wordt. Dan worden je klanten je fans, ambassadeurs en promotors. Probeer dus elke dag een fan te maken. De rest van de dag kun je, volgens Jos, gewoon je werk doen. Laat ze snappen wat je doet. Zorg dat ze het onthouden en het doorvertellen.

Bij de contacten met klanten moet je geen te hoge verwachtingen creëren. Hoe meer je belooft hoe meer je moet waarmaken en hoe eerder dat zal tegenvallen. Zorg gewoon dat wat je levert de verwachting overtreft. Dus iets minder beloven maar meer DOEN!.

Het laatste boek van Jos heet “De Wet van Snuf”. In het kort houdt dat in, dat alles wat je geeft (ooit) terugkomt. Help je klanten. Toon begrip voor hun problemen. Bedank ze voor hun klant-zijn in plaats van ze iets te verwijten, zelfs als ze weglopen bij je. Wees flexibel.

Als je klanten je offerte te duur vinden begin dan niet gelijk met het geven van korting. Toon begrip voor hun standpunt. Geef ze aandacht, want dat is wat ze nodig hebben en verdienen. Kortom: zorg dat je klanten je fans worden. Dan zorgen zij voor promotie en krijg je het alsnog weer druk. Maar dan tegen betere prijzen.

Een luid applaus van een ademloos toehorend RONDO-publiek is het loon van Jos. Hij kan weer terug naar zijn Brabantse land en terugkijken op een geslaagd optreden. En dat is zijn streven: steeds wat beter worden, dan kun je de prijzen daarop weer aanpassen. Crisis of niet.

Afsluitend buffet
Inmiddels heeft Hotel van der Valk een uitgebreid buffet opgesteld. Koude en warme gerechten. Diverse groentes en fruit. En een koud dessert-buffet toe. Aan gezellige, keurig gedekte tafels laten de RONDO-leden het zich goed smaken. Natuurlijk wordt er het nodige aan vloeibare versnaperingen genuttigd. De stemming is dan ook zoals we van een geslaagde ROÑDO-bijeenkomst gewend zijn: fijn elkaar te ontmoeten. Weer een bijeenkomst waaraan we goede herinneringen kunnen bewaren.

De Activiteitencommissie heeft met het vinden van onze bijzondere gastspreker zichzelf weer overtroffen. Korting op zijn gage hebben ze niet weten te realiseren. Wij weten nu waarom. Dank aan de Activiteitencommissie en ook aan Hotel van der Valk en zijn medewerkers. Met elkaar is er (weer) een memorabele bijeenkomst van gemaakt. En er kan nog gemeld worden dat John Fraanje zich bij het verlaten van het hotel heeft aangemeld als volwaardig lid. En dat is natuurlijk al doorgegeven aan de secretaris.


Gasten online

We hebben 37 gasten en geen leden online